◄◄

   Mantras   

   Ebooks   

   Rigveda   

 

Ebooks

RCCS – Devanagari & RCCS – Gujarati

 

RCCS

•  Slideshow Rudraikadashini – RCCS
vertical  PDF     horizontal  PDF

 

•  Veda Mantras Vol. 1 – RCCS  PDF

Atma Upasana Mantrah ǁ Ayushya Suktam ǁ Bhagya Suktam ǁ Bhu Suktam ǁ Devi Suktam ǁ Durga Suktam ǁ Durva Suktam ǁ Ganapati Atharva Sirsha Upanishat ǁ Ganapati Prarthana ǁ Laghunyasah ǁ Mantra Pushpam ǁ Medha Suktam ǁ Na Karmana ǁ Narayana Suktam ǁ Narayana Upanishat ǁ Nila Suktam ǁ Pavamana Suktam ǁ Purusha Suktam ǁ Samana Suktam ǁ Sarva Devata Gayatri ǁ Sivopasana Mantrah ǁ Sraddha Suktam ǁ Sri Rudra Chamaka ǁ Sri Rudra Namaka ǁ Sri Suktam ǁ Suryopanishat ǁ Svasti Vachaka Sloka ǁ Vishnu Suktam ǁ

 

•  Veda Mantras Vol. 2 – RCCS  PDF

A No Bhadrah ǁ Agni Suktam ǁ Ganapati Prarthana (ghana pathah) ǁ Ganapati Prarthana (krama pathah) ǁ Ganapati Suktam ǁ Gayatri Mantra (vikriti pathah) ǁ Hiranyagarbhas Suktam ǁ Isavasyopanishat ǁ Karoti Rupani (ghana pathah) ǁ Mrittika Suktam ǁ Namas Somaya Cha (ghana pathah) ǁ Nasadasit Suktam ǁ Navagraha Suktam ǁ Prokshana Mantrah ǁ Rujuniti Nah ǁ Sarasvati Prarthana (ghana pathah) ǁ Sarasvati Prarthana (krama pathah) ǁ Suryanamaskara mantrah ǁ Svasti Suktam ǁ Taittiriya Upanishat – Bhriguvalli ǁ Taittiriya Upanishat – Bramhanandavalli ǁ Taittiriya Upanishat – Sikshavalli ǁ Trisuparna Mantrah ǁ Udaka Santi Mantrah ǁ

 

•  Veda Mantras Vol. 3 – RCCS  PDF
Aruna Prasnah ǁ Mahanarayanopanishat

 

Devanagari & RCCS

•  Veda Mantras Vol. 1 – Devanagari & RCCS  PDF

Durga Suktam ǁ Durva Suktam ǁ Ganapati Atharva Sirsha Upanishat ǁ Ganapati Prarthana ǁ Kshama Prarthana ǁ Laghunyasah ǁ Mantra Pushpam ǁ Medha Suktam ǁ Narayana Suktam ǁ Narayana Upanishat ǁ Pavamana Suktam ǁ Purusha Suktam ǁ Samana Suktam ǁ Sarva Devata Gayatri ǁ Sivopasana Mantrah ǁ Sraddha Suktam ǁ Sri Rudra Namaka ǁ Sri Rudra Chamaka ǁ Svasti Vachaka Sloka ǁ

 

•  Veda Mantras Vol. 2 – Devanagari & RCCS  PDF

Bhagya Suktam ǁ Bhu Suktam ǁ Devi Suktam ǁ Ganapati Suktam ǁ Hiranyagarbhas Suktam ǁ Isavasyopanishat ǁ Na Karmana ǁ Nila Suktam ǁ Sri Suktam ǁ Suryopanishat ǁ Taittiriya Upanishat – Sikshavalli ǁ Taittiriya Upanishat – Bramhanandavalli ǁ Taittiriya Upanishat – Bhriguvalli ǁ Trisuparna Mantrah ǁ

 

•  Veda Mantras Vol. 3 – Devanagari & RCCS  PDF

A No Bhadrah ǁ Agni Suktam ǁ Atma Upasana Mantrah ǁ Ayushya Suktam ǁ Ganapati Prarthana (ghana pathah) ǁ Gayatri Mantra (vikriti pathah) ǁ Karoti Rupani (ghana pathah) ǁ Mrittika Suktam ǁ Namas Somaya Cha (ghana pathah) ǁ  Nasadasit Suktam ǁ Navagraha Suktam ǁ Prokshana Mantrah ǁ Rijuniti Nah ǁ Sarasvati Prarthana (ghana pathah) ǁ Suryanamaskara mantrah ǁ Svasti Suktam ǁ Udaka Santi Mantrah ǁ Vishnu Suktam ǁ

 

•  Veda Mantras Vol. 4 – Devanagari & RCCS  PDF

Mahanarayanopanishat

 

•  Veda Mantras Vol. 5 – Devanagari & RCCS  PDF

Aruna Prasnah

 

•  Krishna Yajurveda – Ghana Pathah – Devanagari & RCCS  PDF

Abhi Shinchamyagneh ǁ Amushmai Jyotishmatim ǁ Angiraso Na[fp] Pitarah ǁ Asya Yajamanasya Virah ǁ Chodayitri Sunritanam ǁ Dhanvana Ga Dhanvanajim ǁ Ekadhaiva Yajamane ǁ Hagmsas Suchishat ǁ Marutamasi Marutamojah ǁ Mayi Medham ǁ Navonavo Bhavati ǁ Oshadhayas Sam Vadante ǁ Punastvaditya Rudrah ǁ Sadasi Sidaita ǁ Sarva Santi Mantrah ǁ Satamanam Bhavati ǁ Sukrapatrena Grinhati ǁ Tan Kalyani Kirtih ǁ Tasya Te Pavitrapate ǁ Udiratamavara Utparasah ǁ Yannavamait Tannavanitam ǁ Yatra Banas Sampatanti ǁ

 

Gujarati

•  Sri Rudram Namaka Chamaka - Gujarati  PDF

 

 

Top ↑

 

Copyright © 2013-2021 SaiVeda