◄◄

   Samhita   

   Ghana   

   Ebooks   

 

Ebooks

RCCS

•  Weekly Vedam Chanting Programme according to Prasanthi Nilayam Schedule – RCCS  PDF

 

•  Slideshow Rudraikadashini – RCCS
vertical  PDF     horizontal  PDF

 

•  Veda Mantras Vol. 1 – RCCS  PDF

Ganapati Prarthana ǁ Ganapati Atharva Sirsha Upanishat ǁ Sivopasana Mantrah ǁ Laghunyasah ǁ Sri Rudra Namaka ǁ Sri Rudra Chamaka ǁ Purusha Suktam ǁ Narayana Suktam ǁ Narayana Upanishat ǁ Sraddha Suktam ǁ Durva Suktam ǁ Durga Suktam ǁ Medha Suktam ǁ Sarva Devata Gayatri ǁ Pavamana Suktam ǁ Mantra Pushpam ǁ Bhagya Suktam ǁ Suryopanishat ǁ Bhu Suktam ǁ Nila Suktam ǁ Devi Suktam ǁ Sri Suktam ǁ Atma Upasana Mantrah ǁ Vishnu Suktam ǁ Na Karmana ǁ Ayushya Suktam ǁ Samana Suktam ǁ Svasti Vachaka Sloka ǁ

 

•  Veda Mantras Vol. 2 – RCCS  PDF

A No Bhadrah ǁ Rujuniti Nah ǁ Isavasyopanishat ǁ Taittiriya Upanishat – Sikshavalli ǁ Taittiriya Upanishat – Bramhanandavalli ǁ Taittiriya Upanishat – Bhriguvalli ǁ Ganapati Suktam ǁ Hiranyagarbhas Suktam ǁ Trisuparna Mantrah ǁ Agni Suktam ǁ Mrittika Suktam ǁ Nasadasit Suktam ǁ Navagraha Suktam ǁ Svasti Suktam ǁ Prokshana Mantrah ǁ Udaka Santi Mantrah ǁ Suryanamaskara mantrah ǁ Ganapati Prarthana (krama pathah) ǁ Sarasvati Prarthana (krama pathah) ǁ Ganapati Prarthana (ghana pathah) ǁ Sarasvati Prarthana (ghana pathah) ǁ Gayatri Mantra (vikriti pathah) ǁ Karoti Rupani (ghana pathah) ǁ Namas Somaya Cha (ghana pathah) ǁ

 

•  Veda Mantras Vol. 3 – RCCS  PDF
Aruna Prasnah ǁ Mahanarayanopanishat

 

Devanagari & RCCS

•  Veda Mantras Vol. 1 – Devanagari & RCCS  PDF

Ganapati Prarthana ǁ Ganapati Atharva Sirsha Upanishat ǁ Sivopasana Mantrah ǁ Laghunyasah ǁ Sri Rudra Namaka ǁ Sri Rudra Chamaka ǁ Purusha Suktam ǁ Narayana Suktam ǁ Narayana Upanishat ǁ Sraddha Suktam ǁ Durva Suktam ǁ Durga Suktam ǁ Medha Suktam ǁ Sarva Devata Gayatri ǁ Pavamana Suktam ǁ Mantra Pushpam ǁ Samana Suktam ǁ Svasti Vachaka Sloka ǁ Kshama Prarthana ǁ

 

•  Veda Mantras Vol. 2 – Devanagari & RCCS  PDF

Bhagya Suktam ǁ Isavasyopanishat ǁ Taittiriya Upanishat – Sikshavalli ǁ Taittiriya Upanishat – Bramhanandavalli ǁ Taittiriya Upanishat – Bhriguvalli ǁ Suryopanishat ǁ Bhu Suktam ǁ Nila Suktam ǁ Devi Suktam ǁ Sri Suktam ǁ Ganapati Suktam ǁ Hiranyagarbhas Suktam ǁ Trisuparna Mantrah ǁ Na Karmana ǁ

 

•  Veda Mantras Vol. 3 – Devanagari & RCCS  PDF

A No Bhadrah ǁ Rijuniti Nah ǁ Agni Suktam ǁ Atma Upasana Mantrah ǁ Ayushya Suktam ǁ Mrittika Suktam ǁ Nasadasit Suktam ǁ Vishnu Suktam ǁ Navagraha Suktam ǁ Svasti Suktam ǁ Prokshana Mantrah ǁ Udaka Santi Mantrah ǁ Suryanamaskara mantrah ǁ Ganapati Prarthana (ghana pathah) ǁ Sarasvati Prarthana (ghana pathah) ǁ Gayatri Mantra (vikriti pathah) ǁ Karoti Rupani (ghana pathah) ǁ Namas Somaya Cha (ghana pathah) ǁ

 

•  Veda Mantras Vol. 4 – Devanagari & RCCS  PDF
Mahanarayanopanishat

 

•  Veda Mantras Vol. 5 – Devanagari & RCCS  PDF
Aruna Prasnah

 

•  Krishna Yajurveda – Ghana Pathah – Devanagari & RCCS  PDF

Sadasi Sidaita ǁ Amushmai Jyotishmatim ǁ Abhi Shinchamyagneh ǁ Hagmsas Suchishat ǁ Yannavamait Tannavanitam ǁ Satamanam Bhavati ǁ Marutamasi Marutamojah ǁ Navonavo Bhavati ǁ Udiratamavara Utparasah ǁ Angiraso Na[fp] Pitarah ǁ Chodayitri Sunritanam ǁ Punastvaditya Rudrah ǁ Oshadhayas Sam Vadante ǁ Yatra Banas Sampatanti ǁ Dhanvana Ga Dhanvanajim ǁ Ekadhaiva Yajamane ǁ Tasya Te Pavitrapate ǁ Sukrapatrena Grinhati ǁ Tan Kalyani Kirtih ǁ Asya Yajamanasya Virah ǁ Mayi Medham ǁ Sarva Santi Mantrah ǁ

 

•  Sri Rudra Namaka Chamaka
Krama Pathah – Devanagari & RCCS 
PDF

•  Sri Rudra Namaka Chamaka
Ghana Pathah – Devanagari & RCCS  PDF

 

Top ↑

 

Copyright © 2013-2020 SaiVeda