◄◄

   Samhita   

   Ghana   

   Ebooks   

 

Krama & Ghana Pathah

A – C – D – E – G – H – K – M – N – O – P – S – T – U – Y

– A –

•  abhi shinchamyagneh (gp)
PDF

•  amushmai jyotishmatim (gp)
PDF

•  angiraso nah pitarah (gp)
PDF

•  asya yajamanasya virah (gp)
PDF

– C –

•  chodayitri sunrutanam (gp)
PDF

– D –

•  dhanvana ga dhanvanajim (gp)
PDF  MP3  Tuto

– E –

•  ekadhaiva yajamane (gp)
PDF

– G –

•  gananan tva & prano devi (kp)
PDF  MP3 

•  gananan tva (gp)
PDF
  MP3 

•  gayatri (pp, kp, jp, gp)
PDF
  MP3  Tuto

– H –

•  hagmsah suchishat (gp)
PDF

– K –

•  karoti rupani (gp)
PDF

– M –

•  marutamasi marutamojah (gp)
PDF

•  mayi medham (gp)
PDF  MP3  Tuto

– N –

•  namas somaya cha (gp)
PDF
  Tuto

•  navonavo bhavati (gp)
PDF

– O –

•  oshadhayah sam vadante (gp)
PDF

– P –

•  prano devi (gp)
PDF  MP3 

•  punastvaditya rudrah (gp)
PDF

– S –

•  sadasi sidaita (gp)
PDF

•  san cha me (gp)
PDF 
Tuto

•  satamanam bhavati (gp)
PDF

•  sri rudra namaka chamaka (gp)
PDF

•  sri rudra namaka chamaka (kp)
PDF

•  sukrapatrena grunhati (gp)
PDF

– T –

•  tan kalyani kirtih (gp)
PDF

•  tasya te pavitrapate (gp)
PDF  MP3 

•  tryambakam yajamahe (gp)
PDF  MP3  Tuto

– U –

•  udiratamavara utparasah (gp)
PDF 

– Y –

•  yannavamait tannavanitam (gp)
PDF

•  yatra banah sampatanti (gp)
PDF

 

Top ↑

 

Copyright © 2013-2021 SaiVeda