◄◄

   Samhita   

   Ghana   

   Ebooks   

 

Samhita Pathah

A – B – D – G – H – I – K – L – M – N – P – R – S – T – U – V

– A –

•  agni suktam 
PDF
 
MP3.v1  MP3.v2  Tuto

•  akshibhyan te suktam 
PDF
 

•  a no bhadrah 
PDF
  MP3

•  aruna prasnah 
PDF
 

•  atma upasana mantra 
PDF
  MP3  Tuto

•  atrina tva 
PDF
  MP3  Tuto

•  ayushya suktam 
PDF

– B –

•  bhagya suktam 
PDF
  MP3  Tuto

•  bhu suktam 
PDF
  MP3  Tuto

– D –

•  devi suktam 
PDF
  MP3  Tuto

•  durga suktam 
PDF
  MP3  MP3 (svasti)  Tuto

•  durva suktam 
PDF
  MP3  Tuto

– G –

•  ganapati atharva sirsham 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

•  ganapati prarthana 
PDF
  MP3  Tuto

•  ganapati suktam 
PDF
  MP3  Tuto

•  gayatri mantra  Tuto

– H –

•  hiranyagarbhah suktam 
PDF
  MP3

– I –

•  isavasyopanishat 
PDF
  MP3 (Varanasi style)

– K –

•  kshama prarthana 
PDF

– L –

•  laghunyasah 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

– M –

•  mahanarayanopanishat 
PDF

•  mantra pushpam 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

•  manyu suktam 
PDF
  MP3
  Tuto

•  medha suktam 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

•  mrittika suktam 
PDF
  MP3  Tuto

– N –

•  na karmana 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

•  narayana suktam 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

•  narayana upanishat 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto 

•  nasadasit suktam 
PDF

•  navagraha suktam 
PDF
 
Tuto

•  nila suktam 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

– P –

•  parjanya suktam 
PDF

•  pavamana suktam 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

•  prokshana mantrah 
PDF
 
MP3  Tuto

•  purusha suktam 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

– R –

•  ratri suktam 
PDF

•  roga nivarana suktam 
PDF
  MP3

•  rishabha suktam 
PDF
  MP3

– S –

•  saha navavatu 
Tuto

•  samana suktam 
PDF
  MP3  Tuto

•  sarasvati suktam 
PDF

•  sarpa suktam 
PDF
  MP3  Tuto

•  sarva santi mantrah 
PDF

•  sarva devata gayatri 
PDF
  ZIP  MP3

•  sivopasana mantrah 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

•  sraddha suktam 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

•  sri rudram 
PDF
 

namaka

anuvaka 01  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 02  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 03  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 04  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 05  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 06  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 07  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 08  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 09  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 10  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 11  ZIP  MP3  Tuto

rudra mantras  ZIP  MP3  Tuto

chamaka

anuvaka 01  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 02  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 03  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 04  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 05  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 06  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 07  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 08  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 09  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 10  ZIP  MP3  Tuto

anuvaka 11  ZIP  MP3  Tuto

santi mantra  ZIP  MP3  Tuto

•  sri suktam 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

•  suryanamaskara mantrah 
PDF

•  suryopanishat 
PDF
  ZIP  MP3  Tuto

•  svasti suktam 
PDF
  MP3

•  svasti vachaka sloka 
PDF
 

– T –

•  taittiriya upanishat

sikshavalli  PDF 

bramhanandavalli  PDF 

bhriguvalli  PDF 

•  trisuparna mantrah 
PDF

– U –

•  udaka santi mantrah 
PDF
 
MP3  Tuto

– V –

•  vastu suktam 
PDF
  MP3  Tuto

•  vedavismaranaya japamantrah 
PDF
 
MP3  Tuto

•  vishnu suktam 
PDF
  MP3

 

Top ↑

 

Copyright © 2013–2020 SaiVeda