SaiVeda > Samhita > Tuto

Purusha Suktam

Audio

Tuto

Shanti Patha

1

2

1 → 2

Purusha Suktam

1

2

3

1 → 3

4

5

6

4 → 6

7

8

9

7 → 9

10

11

12

10 → 12

13

14

15

13 → 15

16

17

18

16 → 18

19

20

21

19 → 21

22

23

24

22 → 24

* * *