Purusha Suktam

Audio

Tuto

Shanti Patha

– 1 –

– 2 –

1 → 2

Purusha Suktam

– 1 –

– 2 –

– 3 –

1 → 3

– 4 –

– 5 –

– 6 –

4 → 6

– 7 –

– 8 –

– 9 –

7 → 9

– 10 –

– 11 –

– 12 –

10 → 12

– 13 –

– 14 –

– 15 –

13 → 15

– 16 –

– 17 –

– 18 –

16 → 18

– 19 –

– 20 –

– 21 –

19 → 21

– 22 –

– 23 –

– 24 –

22 → 24

* * *

Purusha Suktam Tuto (ZIP)_______________________________________________

Copyright © SaiVeda 2019