Chanting Booklets     

 

The printed version of these booklets is available. For more information, please contact us.

 

*********

 

 

Sri Rudram – RCCS chanting booklet (60 pages, A6 105 x 148 mm), with its inner meaning based on the book Rudra Tattva by Maunish Vyas.

 

*********

 

Devanagari-RCCS chanting booklets (nearly 80 pages each, A5 148 x 210 mm).

 

 

Vol. 1 – gaṇapati prarthana, gaṇapati atharva sirṣha upanishat, sri rudram, purusha suktam, medha suktam…

Vol. 2 – bhagya suktam, isavasyopanishat, taittiriya upanishat, sri suktam, na karmana…

Vol. 3 – a no bhadrah, atma upasana mantrah, ayushya suktam, vishnu suktam, suryanamaskara mantrah…

Vol. 4 – mahanarayanopanishat

Vol. 5 – aruna prasnah

Vol. 6 – ghana pathah – krishnayajurveda

 

*********

 

 

sri rudram – gujarati (36 p. A6 105 x 148 mm)

 

*********

 

 

sri rudra namaka chamaka – krama pathah
(84 p. A5 148 x 210 mm
)