Chanting Booklets     

 

The printed version of these booklets is available. For more information, please contact us.

 

*********

 

Sri Rudram – RCCS chanting booklet (60 pages, A6 105 x 148 mm), with its inner meaning based on the book Rudra Tattva by Maunish Vyas.

 

*********

 

Veda Mantras Vol. 1 – RCCS
(76 p. A5 148 x 210 mm)
Ganapati Prarthana || Ganapati Atharva Sirsha Upanishat || Sivopasana Mantrah || Laghunyasah || Sri Rudra Namaka || Sri Rudra Chamaka || Purusha Suktam || Narayana Suktam || Narayana Upanishat || Sraddha Suktam || Durva Suktam || Durga Suktam || Medha Suktam || Sarva Devata Gayatri || Pavamana Suktam || Mantra Pushpam || Bhagya Suktam || Suryopanishat || Bhu Suktam || Nila Suktam || Devi Suktam || Sri Suktam || Atma Upasana Mantrah || Vishnu Suktam || Na Karmana || Ayushya Suktam || Samana Suktam || Svasti Vachaka Sloka ||

Veda Mantras Vol. 2 – RCCS
(76 p. A5 148 x 210 mm)
A No Bhadrah || Rujuniti Nah || Isavasyopanishat || Taittiriya Upanishat – Sikshavalli || Taittiriya Upanishat – Bramhanandavalli || Taittiriya Upanishat – Bhriguvalli || Ganapati Suktam || Hiranyagarbhas Suktam || Trisuparna Mantrah || Agni Suktam || Mrittika Suktam || Nasadasit Suktam || Navagraha Suktam || Svasti Suktam || Prokshana Mantrah || Udaka Santi Mantrah || Suryanamaskara mantrah || Ganapati Prarthana (krama pathah) || Sarasvati Prarthana (krama pathah) || Ganapati Prarthana (ghana pathah) || Sarasvati Prarthana (ghana pathah) || Gayatri Mantra (vikriti pathah) || Karoti Rupani (ghana pathah) || Namas Somaya Cha (ghana pathah) ||

Veda Mantras Vol. 3 – RCCS
(88 p. A5 148 x 210 mm)
Aruna Prasnah || Mahanarayanopanishat

Weekly Vedam Chanting Program as per Prasanthi Nilayam Schedule
Ebook – RCCS

(135 p. A5 148 x 210 mm)

Slideshow Rudraikadashini – RCCS
(158 p.   vertical A5       148 x 210 mm)

Slideshow Rudraikadashini – RCCS
(320 p.   horizontal A6            148 x 105 mm)

 

Devanagari & RCCS

Veda Mantras Vol. 1 – Devanagari & RCCS
(84 p. A5 148 x 210 mm)
Ganapati Prarthana || Ganapati Atharva Sirsha Upanishat || Sivopasana Mantrah || Laghunyasah || Sri Rudra Namaka || Sri Rudra Chamaka || Purusha Suktam || Narayana Suktam || Narayana Upanishat || Sraddha Suktam || Durva Suktam || Durga Suktam || Medha Suktam || Sarva Devata Gayatri || Pavamana Suktam || Mantra Pushpam || Samana Suktam || Svasti Vachaka Sloka || Kshama Prarthana ||

Veda Mantras Vol. 2 – Devanagari & RCCS
(84 p. A5 148 x 210 mm)
Bhagya Suktam || Isavasyopanishat || Taittiriya Upanishat – Sikshavalli || Taittiriya Upanishat – Bramhanandavalli || Taittiriya Upanishat – Bhriguvalli || Suryopanishat || Bhu Suktam || Nila Suktam || Devi Suktam || Sri Suktam || Ganapati Suktam || Hiranyagarbhas Suktam || Trisuparna Mantrah || Na Karmana ||

Veda Mantras Vol. 3 – Devanagari & RCCS
(84 p. A5 148 x 210 mm)
A No Bhadrah || Rijuniti Nah || Agni Suktam || Atma Upasana Mantrah || Ayushya Suktam || Mrittika Suktam || Nasadasit Suktam || Vishnu Suktam || Navagraha Suktam || Svasti Suktam || Prokshana Mantrah || Udaka Santi Mantrah || Suryanamaskara mantrah || Ganapati Prarthana (ghana pathah) || Sarasvati Prarthana (ghana pathah) || Gayatri Mantra (vikriti pathah) || Karoti Rupani (ghana pathah) || Namas Somaya Cha (ghana pathah) ||

Veda Mantras Vol. 4 – Devanagari & RCCS
(84 p. A5 148 x 210 mm)
Mahanarayanopanishat

Veda Mantras Vol. 5 – Devanagari & RCCS
(84 p. A5 148 x 210 mm)
Aruna Prasnah

Veda Mantras Vol. 6 – Devanagari & RCCS
(84 p. A5 148 x 210 mm)
Ghana Pathah – Krishna Yajurveda :
Sadasi Sidaita || Amushmai Jyotishmatim || Abhi Shinchamyagneh || Hagmsas Suchishat || Yannavamait Tannavanitam || Satamanam Bhavati || Marutamasi Marutamojah || Navonavo Bhavati || Udiratamavara Utparasah || Angiraso Na[fp] Pitarah || Chodayitri Sunritanam || Punastvaditya Rudrah || Oshadhayas Sam Vadante || Yatra Banas Sampatanti || Dhanvana Ga Dhanvanajim || Ekadhaiva Yajamane || Tasya Te Pavitrapate || Sukrapatrena Grinhati || Tan Kalyani Kirtih || Asya Yajamanasya Virah || Mayi Medham || Sarva Santi Mantrah ||

Sri Rudra Namaka Chamaka – Krama Pathah – Devanagari & RCCS 
(84 p. A5 148 x 210 mm)

Sri Rudra Namaka Chamaka – Ghana Pathah – Devanagari & RCCS 
(450 p. A5 148 x 210 mm)

 

Gujarati

Sri Rudra Namaka Chamaka – Gujarati 
(36 p. A6 105 x 148 mm)